Moay-ơ, trục, lắp ốp, ghi đông (tay lái), đũa xe, trục trước

Moay-ơ, trục, lắp ốp, ghi đông (tay lái), đũa xe, trục trước, gọng giỏ thẳng, gọng giỏ cong, bánh răng các loại...